Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

Artikel 
1 - Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website van cilinderwinkel.nl en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en cilinderwinkel.nl.

Artikel 
2 - Toepasselijkheid

2.1 - Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website 
cilinderwinkel.nl
, zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
2.2 - Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
2.3 - Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 
3 - Prijzen

3.1 - De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, de factuur is inclusief verzendkosten. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.


3.2 – cilinderwinkel.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 

4 - Aanbiedingen

4.1 - 
Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld staat. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder 
kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd.
4.2 – cilinderwinkel.nl kan niet aan haar aanbiedingen gehouden worden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 
5 - Betaling

5.1 – 
cilinderwinkel.nl gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar ontvangen is.

Artikel 
6 - Totstandkoming van de overeenkomst

6.1 - De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van cilinderwinkel.nl van uw bestelling.
6.2 - Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door cilinderwinkel.nl is geaccepteerd.
6.3 –cilinderwinkel.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 
7 - Levering

7.1 - De bestelling wordt afgeleverd bij het door u aangegeven adres.  cilinderwinkel.nl streeft ernaar u bestelling binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Dit geld niet voor op maat gemaakte producten zoals cilinders. Hiertoe is cilinderwinkel.nl niet verplicht.
7.2 - De uiterste leveringstermijn is 20 dagen na plaatsing van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt te zijn de bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd. En heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval aan u geretourneerd.
7.3 - U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze ter beschikking worden gesteld.
7.4 - Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft laatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door ( tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk (7) werkdagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. cilinderwinkel.nl zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.
7.5 - Afwijkingen in kleur-,type,-tekst- en /of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.
7.6 - Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de everingbestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.
7.7 - Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

Artikel 
8 - Eigendomsvoorbehoud

cilinderwinkel.nl blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 
9 - Risico tijdens transport

Gedurende het transport van de producten zal cilinderwinkel.nl het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

Artikel 
10 - Retourneren

10.1 - U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. cilinderwinkel.nl zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde bedrag retourneren mits betreffende product onbeschadigd is,  of 
anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.
10.2 - Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres een e-mail te zenden aan cilinderwinkel@sluitplanadvies.nl  In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren. Conform de wet koop op afstand. 

10.3 - Uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres dient het artikel teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van uw bestelling door cilinderwinkel.nl plaats.

Artikel 
11 - Garanties

11.1 – 
cilinderwinkel.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.
11.2 - Indien binnen 7 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal cilinderwinkel.nl binnen 30 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt cilinderwinkel.nl ook, 
naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. 
11.3 - Na verloop van de in artikel 10.3 genoemde garantietermijn is  cilinderwinkel.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-,verzend,- en voorrijkosten in rekening te brengen.
11.4 - De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van cilinderwinkel.nl, u of derden wijzigingen dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 
12 - Intellectuele eigendomsrechten

12.1 - De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op teksten, afbeeldingen, vormgeving, atabestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij cilinderwinkel.nl, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie de cilinderwinkel.nl niet gelieerd is.
12.2 - U mag ( delen van ) de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op enkele computers en/of het printen van een hardcopy.
12.3 - Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
12.4 - U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 
13 - Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

Artikel 
14 - Verwijzingen

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de website van derden. cilinderwinkel.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. cilinderwinkel.nl is niet verantwoordelijk voor deze websites.

Artikel 
15 - Diversen

15.1 - Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
15.2 - De administratie van cilinderwinkel.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
15.3 – cilinderwinkel.nl is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
15.4 - Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. cilinderwinkel.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 
16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door cilinderwinkel.naangepast worden.cilinderwinkel.nl adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken